Lepingu ja garantiitingimused
 
VARUOSADE TELLIMIS- MÜÜGISÜSTEEMI KASUTUSLEPING
 
1. Üldsätted
 
Käesolev dokument on koostööleping, mis on sõlmitud allcar.ee müügikeskuse omaniku AllCar OÜ ning registreerunud müügikeskuse kasutaja vahel.
 
2. Tellimuse esitamine
 
2.1. Tellimuse esitamine ostja poolt toimub rangelt läbi tellimus-müügikeskuse allcar.ee. Tellimuse vormistamiseks tuleb registreeruda kliendiks ja sõlmida kliendileping. Kõik tellimused esitab klient läbi individuaalkonto, sisenedes selleks tellimuskeskusesse ainult temale teada oleva parooli ja salasõnaga (võlaõigusseadus (VÕS) § 62). Sooviavaldusi varuosadele, mis on esitatud sidevahendite abil (telefon, e-mail, skype) ei käidelda segaduste ja arusaamatuste vältimiseks. Küll on aga võimalik saada tehnilist ja muud tugiinfot sidevahendite abil meie klienditeenindajatelt tellimis-müügikeskuses olevate varuosade sobivuse, kui ka saadavuse kohta. Detailide sobivuses palume veenduda enne tellimuse lõpliku kinnitamist. Abi saamiseks detailide sobivuse määramisel palume ühendust võtta klienditoega meili või telefoni teel.
 
2.2. Individuaalse varuosa müügihind kuvatakse varuosakoodi sisestamisel või kataloogis vastava varuosa koodi juures. Kogu tellimuse müügihind kuvatakse peale tellimuse koostamist ning on nähtav individuaalselt iga registreerunud ning lepingu sõlminud kasutaja kontol.
 
2.3. Tellimus loetakse kinnitatuks müüja poolt kliendile arve väljastamisega. Tellimuse kinnitamisega loetakse tellimus esitatuks ka leping sõlmituks. Kliendil ei ole õigust esitatud tellimusest taganeda, välja arvatud käesolevas lepingus ettenähtud juhtudel.
 
2.4. Müüjal on õigus nii individuaalse varuosa kui kogu tellimuse müügihinda ühepoolselt muuta, kui selline muutus on tingitud objektiivsetest, müüjast mitteteadaolevatest asjaoludest. Müüja on kohustatud informeerima klienti müügihinna muutustest koheselt elektronposti teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud müügihinna muutust kirjalikult põhjendama. Müügihinna muutusel on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul tellimusest taganeda, kui müüja on müügihinda muutnud, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimuse taganemise korral tagastab müüja koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale vastava teate saamist kliendi poolt tasutud müügihinna või ennistab kliendi krediidilimiidi. Tähtajad arvestatakse elektronposti liikumises fikseeritud kuupäevadega.
 
2.5. Müügihinna tasumine on võimalik internetipangas või krediidilimiidi kasutusele võtmisega.
 
3. Tarneaeg
 
3.1. Varuosa orjenteeruva tarneaja määrab müüja. Müüjal on õigus tellimuse täitmise käigus tarneaega ühepoolselt pikendada, teatades sellest klendile elektronposti teel. Kui müüja pikendab tarneaega rohkem kui ühe korra või korraga rohkem kui kaks kuud, on kliendil õigus kolme tööpäeva jooksul alates vastava teabe saamisest tellimusest taganeda, teatades sellest müüjale elektronposti teel. Tellimuse taganemise korral tagastab müüja koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale vastava teate saamist kliendi poolt tasutud müügihinna. Müüja ei ole kohustatud hüvitama kliendile seoses tellimusest taganemisega tekkivat kahju. Kui klient käesolevas punktis sätestatud korras tellimisest ei tagane, loetakse, et klient soovib pikendatud tarneajaga tellimuse täitmist.
 
4. Tellimuse täitmine
 
4.1. Müüja asub kliendi tellimust täitma koheslt peale tellimuse alusel esitatud arve kinnitamist, kui pangalt on saabunud kinnitus kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta või kui klient on võtnud kasutusele krediidilimiidi.
 
4.2. Kui müüja esitatud arve kinnitamisele järgnenud ühe (1) tööpäeva jooksul ei ole pangalt saabunud kinnitust kliendi poolt sooritatud makse teostamise kohta või kui klient ei ole võtnud kasutusele krediidilimiiti, on müüjal õigus jätta tellimus täitmata. Müüjal on õigus jätta tellimus täitmata ka siis, kui pangalt saabub kinnitus kliendi poolt sooritataud makse teostamise kohta või kui krediidilimiit võetakse kasutusele rohkem kui ühe (1) tööpäeva möödumisel tellimuse esitamisest. Tellimuse täitmata jätmisest informeerib müüja klienti elektronposti või telefoni teel.
 
4.3. Müüjal on õigus igal ajal tellimuse täitmisest loobuda, kui täitmise osutub müüjast sõltumatutel asjaoludel võimatuks või oluliselt raskendatuks. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib müüja klienti koheselt elektronposti või telefoni teel. Kliendi nõudmisel on müüja kohustatud tellimuse täitmisest loobumist kirjalikult põhjendama. Tellimuse täitmisest loobumisel tagastab müüja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul kliendi poolt tasutud müügihinna või ennistab kliendi krediidilimiidi. Käesolevas punktis sätestatud korras tellimuse täitmisest loobumisel ei vastuta müüja kliendile või kolmandatele isikutele tellimuse täitmisest loobumisega tekkiva kahju eest.
 
5. Tellitud varuosade üleandmine
 
5.1. Tellitud varuosad antakse kliendi valikul üle kas müüja asukohas või kullerfirma teenust kasutades. Müüja ei saa kohustada kullerfirmat osutama teenust, mis ei ole tema põhikirja alusel äriregistri tegevusalade loetelus temale kinnitatud (inkasso ja pangateenused). Koheselt peale varuosa üleandmist tarbijamüügi puhul ostjale peab olema müügihind müüjale tasutud. Müüja ei ole kohustatud võimaldama tarbijamüügi puhul krediidilimiiti. Müüja poolt ostjale esitatud arvete tasumine tarbjamüügi puhul enne kauba üleandmist ostjale täies ulatuses ei ole kohustuslik, kuid soovituslik tasuda koheselt või kolme päeva jooksul peale arvete kättesaamist ostja poolt (VÕS § 213 lg 3). Tasumata arvega ostjale jätab müüja endale õiguse varuosa mitte väljastada ning tasumata arvetega tellimuse alusel tellitud varuosa ei broneerita. Kõigil muudel juhtudel on ostja kohustatud kinni pidama tasumisel müüja poolt arvel esitatud tähtaegadest ning tingimustest vastavalt lepingule ja kehtivale seadusandlusele.
 
5.2. Müüja soovitab ostjal varuosa vastuvõtmisel üle vaadata. Varuosal avastatud puuduste korral soovitab müüja ostjal koheselt teavitada müüjat (48 h jooksul) ning fikseerima puuduse soovitavalt kulleri juuresolekul. Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud varuosa viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma. 48 h jooksul puudusest teavitamata jätmise puhul eeldatakse, et puuduseid varuosa üleandmisel ei olnud. Kliendil ei ole õigust jätta puudusega varuosa vastu võtmata.
 
5.3. Tellitud varuosade üleandmisel müüja asukohas teavitab müüja klienti kliendi poolt jäetud kontaktidel varuosa saabumisest müüja asukohta ja klient kohustub selle sealt vastu võtma.
 
5.4. Tellitud varuosade üleandmisel kullerteenusega kannab ostja kullerteenuse kasutamisega seonduvad kulud vastavalt kokkuleppele kas kullerteenuse osutaja või müüja hinnakirjale. Kullerteenuse kasutamisega seonduvate kulude tasumisele kohaldatakse müügihinna tasumise kohta sätestatut. Klient kohustub tagama varuosa vastuvõtmise tema poolt märgitud asukohas müüjale sobival ajal.
 
5.5. Kui varuosa üleandmine kahe (2) nädala jooksul ebaõnnestub, ladustatakse varuosa müüja poolt selleks ettenähtud kohas. Sellisel juhul kohustub klient tasuma müüjale varuosa hoiutasu summas 0,2% varuosa väärtusest päevas kuni varuosa kliendile üleandmiseni. Müüjal on õigus keelduda enne hoiutasu maksmist varuosa üleandmisest.
 
5.6. TAGASIOSTMISELE JA VAHETAMISELE KUULUVAD AINULT NEED KAUBAD, MILLE PAKEND ON RIKKUMATA JA PUHAS, SAMUTI EI TOHI TOOTEL ENDAL OLLA KASUTUSJÄLGI JA VIGASTUSI.
 
6. Kliendi vastutus
 
6.1. Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades.
 
6.2. Klient vastutab varuosakoodi valesti sisestamise ning sellest tuleneva soovimatu tellimuse esitamise eest.
 
6.3. Klient kohustub kogu tellimuse täitmise aja jooksul tagama enda kättesaadavuse tema poolt sisestatud kontaktandmetel või eeltäidetud kontaktandmetel. Nimetatud kontaktandmetel edastatud informatsioon loetakse kliendi poolt kättesaaduks.
 
6.4. Klient edastab müüjale oma volitatud esindaja (esindajate) nimed, kellel on kõik kliendi õigused, mis on seotud kõigi kliendi poolt tehtud ja tulevikus tehtavate varuosade tellimustega. Pooled loevad nimetatud isikud kliendi volitatud esindajateks kuni kliendilt müüjale vastupidise kirjaliku teabe laekumiseni.
 
 
ALLCAR.EE ÜLDISED GARANTIITINGIMUSED
 
Garantii autode uutele varuosadele kehtib 6 kuud või vastavalt autoriseeritud paigaldaja erilepingutele ka pikem. Autoriseeritud paigaldaja leping on lepe, mis sõlmitakse eraldi AllCar OÜ ja paigaldaja ettevõtte vahel. Pikendatud garantiitingimused kehtivad ainult paigaldaja lepingu olemasolul. Toodetele, millele on auto valmistaja poolt ettenähtud kindel vahetusvälp (filtrid, küündlad jne) lüheneb garantii auto valmistaja poolt määratud läbisõidule või ajaperioodile.
 
Lisaseadmete ja tarvikute garantii on 6 kuud.
 
1. Garantii kehtib ainult allcar.ee ehk AllCar OÜ poolt müüdud kaupadele.
 
2. Garantii katab toote materjali ja valmistusvead. Garantii alla ei kuulu ekspluatatsiooni käigus toodete normaalne kulumine (näitekes piduriklotside kulumine).
 
Materjali- või valmistusvealise toote puhul kohustub AllCar OÜ remontima, välja vahetama või hüvitama vealise toote juhul, kui materjali või valmistusvead on põhjustanud toote kasutuskõlbmatuks muutmise.
Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
- normaalsest kulumisest;
- puudulikust hooldamisest;
- valedest töövõtetest paigaldusel;
- valest kasutamisest;
- muudest välisteguritest põhjustatud vigadest;
- võistlustelkasutatavate autode varuosad.
 
3. Garantiiaeg algab, kui toode antakse AllCar OÜ poolt üle selle tarbijale. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.
 
4. Garantiid puudutav avaldus tuleb teha AllCar OÜ-le kahe kuu jooksul peale vea avastamist.
Garantiile tuleb lisada:
- defekteeritav toode;
- toote ostmise kuupäev, arve number;
- toote kasutuselevõtu kuupäev;
- kasutusel olnud aeg kilomeeter/tundi;
- vea ilmnemise kuupäev;
- kasutuskoht (auto/seadme mark, valmistusaasta, reg-nr (EST) või VIN kood);
- täpne vea selgitus ja põhjus (ei aksepteerita selgitusi nagu katki, ei tööta, ei sobi kliendi autole jne);
- lisainfot andva isiku nimi ja kontakttelefon;
- paigaldusfirma nimi, kontaktandmed ja antud firmas paigaldust tõendava dokumendi koopia;
- garantiitalong kui see on vastaval tootel olemas;
- keredetailide mittesobimisel on pildiline info kohustuslik.
 
5. Garantiitingimused elektroonikaseadmete puhul:
- antud detail on paigaldatud autoesinduses;
- antud detaile on paigaldatud selleks spetsialiseerunud firmades.
 
6. Garantii ei kehti elektroonikaseadmetele järgmistel juhtudel:
- kui elektroonikaseadmed ei ole paigaldatud selleks spetsialiseerunud firmades;
- kui toode on paigaldatud töökodades, kus puuduvad selleks vastavad töövahendid;
- kui toode on paigaldatud elektroonikaalast kvalifikatsiooni mitteomava isiku poolt;
- SOOVITAME KLIENDIL ALATI VEENDUDA PAIGALDAJA KVALIFIKATSIOONI OLEMASOLUS ENNE TOOTE PAIGALDUST JA ALATI KÜSIDA PAIGALDUST TÕENDAV DOKUMENT!
 
7. AllCar OÜ on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta.
 
8. Kui klient vaidlustab AllCar OÜ garantiieksperdi otsuse toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode erapooletusse ekspertiisi (nt koostööpartner, valmistajatehas või muu). Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele. Garantiiekspertiis teostatakse üldjuhul AllCar OÜ kulul. Kui klient ei ole nõus meie garantiiotsusega, antakse kliendile võimalus tellida erapooletu ekspertiis kliendi kulul. Erapooletu ekspertiis peab olema mõlemalt poolt aksepteeritav. Juhul kui erapooletu eksperdi otsus on positiivne, hüvitab AllCar OÜ ekspertiisikulud.
 
9. AllCar OÜ ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.
 
10. Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.
 
11. Kui vigane toode ei kuulu garantiikorras vahetamisele, on AllCar OÜ-l õigus toode 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist 14 kalendripäeva jooksul.
 
 
TAGASTAMISTINGIMUSED
 
Peale varuosa kättesaamist on Tarbijamüügil õigus 14 päeva jooksul varuosa tagastada. Varuosa tagastamise eelduseks on terve ja avamata pakend. Ettevaatust pakendi avamine/rikkumine ilma kindla soovita antud detaili monteerida võib kaasa tuua antud toote/varuosa riknemise ning raskendab või muudab hilisemalt võimatuks varuosa identifitseerimise. Varuosa pakend on varuosa, kui toote osa ning garanteerib varuosa säilimise ning identifitseerimise. Varuosa pakendi rikkumine loetakse varuosa kahjustamiseks ja kahjustatud varuosa ei ole AllCar OÜ kohustatud tagasi ostma. Pakendis oleva varuosaga tutvumiseks puudub igasugune vajadus avada/rikkuda varuosa pakendit, kuna toote kohta on vajalik kirjeldus olemas meie kataloogis allcar.ee või antud varuosa tootja kataloogis. Toote/varuosa õigsuses palume veenduda enne varuosa tellimist, kasutades selleks kas meie katalooge või siis mõne teise antud ala tundva spetsialisti abi (margikohased esindused, varuosakauplused, remonditöökojad). Müüja jätab endale õiguse varuosa tagasiostmisel määrata sellele vajadusel müügihinnast erinev hind teostatud tellimuse täitmise kulude katteks või kui tagastamisega tekitatakse müüjale kahju, samuti kui tagastatud varuosa vastuvõtmisel osutub kahjustatuks (VÕS § 127, § 132, § 135). Tagastamine toimub tagastaja kulul. Toodete tagastamiskulud tarbijamüügil katab Tarbija.
 
Kui toote pakendis olev varuosa ei vasta pakendil kirjeldatule/kataloogis allcar.ee või on defektne, siis AllCar OÜ kohustub koheselt asendama selle varuosa või kui asendamine osutub võimatuks, kompenseerima antud toote müügilepingujärgse väärtuse.
 
TAGASIOSTMISELE JA VAHETAMISELE KUULUVAD AINULT NEED KAUBAD, MILLE PAKEND ON RIKKUMATTA JA PUHAS, SAMUTI EI TOHI TOOTEL ENDAL OLLA KASUTUSJÄLGI JA VIGASTUSI.
 
Detailide mittesobimisel on pildiline info kohustuslik! Alati tuua välja mõõtmete erisused (nt 5 mm pikem või 1 cm lühem jne).

Defektse toote puhul peab info meieni jõudma koheselt (pildista toode ja edastada koheselt), kuid mitte hiljem kui 48 h pärast. Hilisemate pretensioonide arvestamisest on AllCar OÜ õigus keelduda.

Toote tagastamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil klienditeenindus [at] allcar.ee või helistaga meie klienditeeninduse kontakttelefonil +372 58503353, et kokku leppida tagastamise või vahetamise üksikasjades.
 
Kui toode jääb EE lattu, teeme kreeditarve kohe. Kui saadame toote EU lattu tagasi, siis otsustab selle üle EU ladu ning üldjuhul saabuvad kreeditarved järgmise kuu alguseks. Kuu lõpus EU lattu tagastatud tooted nihkuvad järgmisesse kuusse. Summa jäetakse kasutajakontole ettemaksuks. Kui soovite raha tagasi pangakontole, siis palun andke sellest meile teada.
 
Leping on heaks kiidetud Eesti Tarbijakaitseameti poolt
 

Ostukorv on tühi